در این قسمت می توانید کاتالوگ رشته مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی در مقطع کارشناسی ارشد را دانلود کنید

 

دانلود کاتالوگ رشته مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی در مقطع کارشناسی ارشد